Privacyverklaring

Adres  : Den Elding 121, 5421 MC Gemert
Telefoon  : 0492-390499 – mobiel 06-51827715
Website  : www.adviesburogeng.nl
Email  : info@adviesburogeng.nl

PRIVACYVERKLARING RELATIES ADVIESBURO G&G VOOR BOUWCONSTRUCTIES
(versie juni 2020)

Toepassingsgebied
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden uitgevoerd door Adviesburo G&G te Gemert.

Inleiding
In het kader van onze bedrijfsactiviteiten verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, email of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsactiviteiten verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Te verwerken persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze bedrijfsactiviteit en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens.
 • NAW gegevens-gegevens
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en de functie van de contactpersonen
 • Kopie identiteitsbewijzen
 • IBAN en tenaamstelling
 • Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, rechtsvorm, factuuradres, postcode en plaats)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type
Doelen van en rechtsgronden voor de verwerking
In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening (bijvoorbeeld een met u gesloten overeenkomst van een opdracht) sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er van uit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:
 • Communicatie en informatievoorziening
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen uitvoeren van onze dienstverlening
 • De verbetering van onze dienstverlening
 • Facturering en incasso
Het bovenstaande betekent dat wij uw persoonsgegevens ook kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over onze dienstverlening, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact me tu opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt-of andere onderzoeksdoeleinden.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens , die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar opnieuw toestemming voor vragen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Gebruik door derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of sub verwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken.

Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of in kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, adviseurs wiens advies, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins verwerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hyperlinks van derden
De website van Adviesburo G&G kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Adviesburo G&G verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Adviesburo G&G heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarna wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Adviesburo G&G is niet aansprakelijk voor ( de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden ( veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld fiscale bewaarplicht).

Beveiliging
Adviesburo G&G heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Adviesburo G&G deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met Ing. A. van Gelder.

Cookies
Via de website kan Adviesburo G&G gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

Verwerking binnen de EER
Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzonderingen hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of sociale media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Uw Rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventueel wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ( of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident ( een zogenaamd data-lek ) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er een kans bestaat op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit data-lek hebben ontdekt of daarover door onze (sub) medewerkers zijn geïnformeerd.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen
Mogelijk zal onze privacyverklaring wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website
(https://www.adviesburogeng.nl)

Tot slot
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ons via info@adviesburogeng.nl of 0492-390499 of een brief sturen naar Adviesburo G&G voor Bouwconstructies t.a.v. Dhr. Ing. A. van Gelder, Den Elding 121, 5421 MC Gemert